JEYAMANI, V. PAL; RAJAN, A.; U, K.; JOAN, M.; R, L. Case on Pituitary Macroadenoma. PharmaTutor, v. 7, n. 3, p. 26-30, 1 mar. 2019.