Jeyamani, Vedha pal, Asha Rajan, Kaviya U, Merlin Joan, and Lavanya R. 2019. “Case on Pituitary Macroadenoma”. PharmaTutor 7 (3), 26-30. https://doi.org/10.29161/PT.v7.i3.2019.26.